Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Stagemogelijkheden

Jaarlijks worden een paar honderd stagiairs toegelaten tot het ziekenhuis. Het betreft hierbij studenten van verschillende studieachtergronden. Deze zijn afkomstig van zowel locale onderwijsinstituten en organisaties, als onderwijsinstituten uit het buitenland, met name Nederland.

Onze doelgroepen zijn:

a.    Leerlingen van de basisopleiding tot verpleegkundige en ziekenverzorgende;
b.    Studenten van de vervolgopleiding van verpleging (HBO-V);
c.    Leerlingen van het regulier onderwijs zoals het (Voortgezet Secundair Beroepsonderwijs (VSBO) en het SBO;
d.    Studenten afkomstig uit Nederland, van diverse HBO- en academische opleidingen;
e.    Medewerkers van andere zorginstellingen die bezig zijn met bevordering van de eigen deskundigheid c.q. professionalisering

Met uitzondering van de leerlingen uit de basisopleiding tot verpleegkundige en ziekenverzorgende, worden uitsluitend stagiaires van het derde of het vierde jaar aangenomen voor wat betreft alle disciplines. Dit laatste hangt samen met het feit dat de stagiaire een toegevoegde waarde dient te hebben voor de organisatie. Het St. Elisabeth Hospitaal kiest namelijk voor een ‘win- win’- situatie; er wordt in de student geïnvesteerd en het ziekenhuis krijgt een bijdrage terug voor deze investering. Meestal is deze bijdrage in de vorm van een dienst of product als resultaat van een opdracht. De stagiaires worden systematisch door de praktijkbegeleiders begeleid. Het ander personeel biedt natuurlijk ondersteuning hierbij.

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats bij het St. Elisabeth Hospitaal dient de student c.q. leerling zich aan te melden (bij voorkeur) via zijn stagecoördinator. De sollicitatiebrief dient gericht te worden aan:

   Het Sint Elisabeth Hospitaal
   t.a.v.: mw. S. Brigitha, Adviseur Opleidingen HRM
   Breedestraat 193 (O)
   Curaçao N.A.
   telefoon nr.:(+5999)4321355 of (+5999)4321157
   faxnummer: (+5999)4623219

In uw verzoek dient duidelijk aangegeven te worden: de periode en duur (van tot en met) van de stage, welke studierichting de student volgt en naar wat voor stage de student op zoek is en wat de stage-eisen zijn van de opleiding. Deze zullen door mw. Brigitha worden beoordeeld.
Locale stagiaires dienen zich 3 maanden van de tevoren aan te melden. Buitenlandse stagiaires dienen zich 6 maanden van tevoren aan te melden i.v.m. (eventuele) aanvraag van verblijfsvergunning e.d.

Voorwaarden toekenning stageplaats.

Verder zijn er ook een aantal stagevoorwaarden, die in acht genomen dienen te worden.

Aanvragen van een stageplaats. 

Omdat het stagelopen een formeel onderdeel van de studie is, geven wij er de voorkeur aan, dat het aanvragen van een stageplaats door de stagecoördinator gedaan wordt c.q. begeleid zijn van een brief van de stagecoördinator.

Stagedoelen

Om onnodige correspondentie te voorkomen verdient het aanbeveling met uw sollicitatie:

 • een duidelijke omschrijving van de stagedoelen alsmede persoonlijke leerdoelen mee te sturen;
 • begin en einddatum van de stage kenbaar te maken;
 • tevens het telefoon- en faxnummer of e-mail adres van  de stagecoördinator of het contactpersoon te vermelden.

De haalbaarheid van de stagedoelen zal aan de hand hiervan beoordeeld worden.

Afhandelingsprocedure

Binnen 3 weken na ontvangst van de aanvrage ontvangt u van ons een bericht, hetzij een afwijzing of voorlopige toekenning.

Toekenning van de stageplaats is afhankelijk van:
•    de haalbaarheid van de stagedoelen;
•    de resultaten van de medische keuring;
•    de beschikbare stageplaatsen.

Medische keuring. 

Elke stagiaire die bij ons stage loopt moet vooraf medisch gekeurd worden. De uitslagen van deze keuring is bepalend voor het toekennen van een stage. De medische keuring moet door de aanvrager zelf worden geregeld en bekostigd.

De stage begint pas nadat de Medische Dienst goedkeuring heeft gegeven.

Voorts draagt de stagiaire zelf zorg voor huisvesting, alle medische kosten t.a.v geneeskundige behandeling gedurende de stage en uniform (dit laatste is van toepassing voor sector Zorg en Mezo).

Vergoedingen

Conform de voorwaarden zoals vastgesteld door het St. Elisabeth Hospitaal ontvangt de stagiaire wel/ niet een vergoeding.

Wat verwachten wij van de stagiaire
De stagiaire houdt zich aan:

 • de kledingsvoorschriften;
 • de huisregels
 • de stage verplichtingen van het opleidingsinstituut;
 • de leerdoelen c.q. stagewerkplan;
 • aantal verplichte stagedagen per week; 
 • de stagiaire onderneemt geen activiteiten zonder overleg met het afdelingshoofd en/of praktijkbegeleider;
 •  de stagiaire houdt zich aan de leerdoelen c.q. stagedoelen zoals is overeengekomen;
 • de stagiaire houdt zich aan de geheimhoudingsplicht;
 • verslagen en notities dienen vóór inlevering door het afdelingshoofd en de praktijkbegeleider op juistheid gelezen te worden.

Wat kan de stagiaire van ons verwachten

 • de stagiaire is boventallig;
 • voor aanvang van de stage is de stageafdeling bekend;
 • de stage vindt plaats op de toegewezen afdeling.
 •  elke stagiaire krijgt een vaste praktijkbegeleider toegewezen. Deze coördineert de stage en ziet er op toe dat afspraken worden nagekomen;
 • de stagiaire wordt op de afdeling aan een werkbegeleider gekoppeld (de stagiaire zal tijdens de stage verschillende werkbegeleiders hebben, dit kan helaas niet anders);
 •  op de afdeling heeft de stagiaire zich te houden aan de instructies van de leiding van de afdeling;
 • contacten met anderen in het ziekenhuis dienen via het afdelingshoofd of  praktijkbegeleider te lopen.